Selkokielinen teksti

Julkaistu 26. helmikuuta 2024 klo 8.59

Tuula Merisuo-Storm

Jos oppilaan on vaikea ymmärtää lukemaansa, luettavien tekstien tulee olla mahdollisimman selkeää kieltä. Tällaiset tekstit noudattavat selkokielen periaatteita.

Selkokielisessä tekstissä käytetään yleisesti tunnettuja sanoja. Jos aihe vaatii muunlaisten sanojen käytön, ne tulee selittää ja havainnollistaa esimerkein. Myös lausetasolla pyritään selkeään ilmaisuun. Yhdessä lauseessa ei saa olla liikaa asiaa. Tuttu asia on lauseen alussa ja uusi sen lopussa. Päälause ja sivulause-rakenne on helpommin ymmärrettävä kuin lauseenvastikkeet.

Selkokielisen tekstin periaatteita

Sisältö: Aihe on rajattu olennaiseen ja teksti etenee johdonmukaisesti.

Sanasto: Tekstin sanat ovat yleisiä ja tuttuja eivätkä ne ole kovin pitkiä. Vaikeat sanat ja sanonnat on selitetty.

Tekstin rakenne: Tekstissä ei ole käytetty vaikeita sijamuotoja ja verbirakenteita. Siinä ei ole hankalia lauseenvastikkeita (Mies kuuli naapu-rin oven paukahtavan kiinni.) tai partisiippimuotoja (esim. piirtävä, piirtämä, piirrettävä).

Lyhyet lauseet: Yhdessä lauseessa on vain yksi tärkeä asia. Tärkein asia on päälauseessa, ja sitä tarkennetaan sivulauseessa. Tekstissä käytetään suoraa sanajärjestystä. Lauseet liittyvät toisiinsa loogisesti.

Teksti kokonaisuutena: Tekstin rakenne on looginen. Lauseet ja tekstin kappaleet on sidottu toisiinsa. Asiat on kiinnitetty aikaan ja paikkaan. Ymmärtämistä helpotetaan konkreettisella tekstillä ja esimerkeillä. Tekstissä ei käytetä viittauksia tekstin toisiin kohtiin.

Myös tekstin ulkoasuun tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi oppikirjat voivat olla ulkoasultaan sekavia, ja siksi niiden sisältöä voi olla vaikea ymmärtää.

Vaikka selkokieli on tavallista tekstiä yksinkertaisempaa, se ei saa olla tylsää. Kun lukeminen on oppilaalle vaikeaa, on erityisen tärkeää, että luettava teksti houkuttelee lukemaan.

Selkokielisen tekstin ulkoasu

Kirjasin: Tekstissä käytetään yleisiä, helposti hahmottuvia kirjasintyyppejä. Teksti ja myös otsikot kirjoitetaan pienaakkosin. Suuraakkoset ja kursivoitu teksti ovat vaikeammin luettavia.

Tekstin ja paperin väri: Musta teksti valkoisella pohjalla on helpoimmin luettavaa. Jos paperi on värillinen, se on hyvin vaalea.

Kirjainkoko: Kirjainkoko ja riviväli ovat jon-kin verran tavallista suuremmat.

Otsikot: Eritasoisten otsikoiden koko erottuu selvästi toisistaan. Liian suuri kirjainkoko tekee pitkistä otsikoista vaikealukuisia.

Lauseet ja tekstirivit: Lauseet on jaettu riveille siten, että ne alkavat rivin alusta ja rivi päättyy pisteeseen. Rivin pituus on 40–60 merkkiä.

Kappaleet: Kappaleiden välissä on tyhjä rivi. Tekstipalstan oikeaa reunaa ei tasata.

Lisää tietoa: selkokeskus.fi

Näissä kirjoissa tekstit ovat selkokielisiä sekä lyhyempiä ja helppolukuisempia kuin muissa yläkoulun kirjoissamme:

Oravasilta  •  Kenraali Pingviini

Lisää kommentti

Kommentit

Ei vielä kommentteja.